Här finns FRG

FRG finns i fler än 150 st kommuner.

Frivilliga Resursgruppen (FRG) är en resurs i den kommunala krisberedskapen med kommunen som primär uppdragsgivare. Varje kommun fattar själv beslut om FRG ska finnas i kommunen. Om deltagaren är medlem i en frivillig försvarsorganisation bekostar staten genom MSB utbildningen.

Varje FRG har en eller flera FRG-ansvarig(a) som håller kontakt med ansvarig tjänsteman på kommunen, ofta krisberedskapsansvarig eller motsvarande. Varje FRG har också en eller flera FRG-ledare. De som deltar i FRG:n brukar kallas för FRG-resurser. Några andra titlar eller funktioner finns inte i FRG.