För kommuner

Samlad information för kommuner gällande FRG. Nedladdningsbar folder längst ned på sidan.

Frivilliga resursgruppen

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG regleras inte i någon lag eller förordning och varje kommun avgör själv om den vill inrätta en FRG. FRG:s uppgift är att finnas till hands när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra kriser och behov. Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningen av FRG-resurserna och stöttar FRG i arbetet.

Resurser

Resurserna i FRG är utbildade, övade och kvalitetssäkrade för insatser och tillhör någon av de arton frivilliga försvarsorganisationerna.

Utbildningar

FRG-resurserna får alltid en grundutbildning och har möjlighet till vidareutveckling genom kurser i till exempel kriskommunikation, stabskunskap och ledarskap.

Grundutbildningen omfattar bland annat kunskap om kommunens beredskapsorganisation, FRG:s roll i kommunen och hur man möter människor i kris.

En värdefull resurs i kommunen

Syftet med FRG är att på ett smidigt sätt ge kommunen tillgång till extra resurser vid svåra påfrestningar.

FRG kan användas i både förebyggande och avhjälpande syfte. FRG kan snabbt bemannas och börja arbeta vid en krissituation.

Aktivera FRG

Kommunen avgör när FRG ska aktiveras. Situationerna kan variera men utgångspunkten är samhällsstörningar i kommunen. Genom kommunen kan FRG vid behov och tillgänglighet även användas som en förstärkningsresurs för andra kommuner, regioner och även för statliga myndigheter.

Erfarenheten visar att ungefär tre gånger så många resurser, som det antal man vill kunna förfoga över vid ett och samma tillfälle, behöver kallas in för att lösa ett uppdrag.

Uppgifter

Kommunen avgör inriktning och uppgifter för FRG och det kan till exempel gälla
• bemanna trygghetspunkter,
• evakuering,
• informationsspridning,
• stabsadministration
• praktiska uppgifter som att dela ut vatten vid vattenavbrott
eller att hjälpa till med inköp av mat och mediciner till riskgrupper,
• första hjälpen och medmänskligt stöd till drabbade.

Organisation

FRG består av resurser, ledare och ansvariga. FRG-ansvariga är länken mellan kommunen och FRG med ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för frivilliga resursgruppen. FRG-ansvarig utses i samråd med kommunen. När resursgruppen gör en insats i ett krisläge är det nödvändigt att en eller ett par FRG-ledare leder gruppens arbete enligt instruktioner från kommunen och regionen. Ledarna deltar även i det praktiska arbetet.
FRG-resurserna utgör kärnan i FRG. De ska kunna lösa olika arbetsuppgifter självständigt, även om ledaren inte finns på plats.

Ekonomi

All grund- och fortbildning av FRG-resurser, FRG-ledare och FRG-ansvariga finansieras av staten eftersom alla är medlemmar i en Frivillig försvarsorganisation. Civilförsvarsförbundet ansvarar för genomförandet av utbildningen. Den som aktiverar FRG svarar för FRG:s utrustning och materiel samt ersättningen till FRG-resurserna när de har kallats in för att utföra arbetsuppgifter.

Ersättning kan också utgå vid övning i kommunens regi. Vanligast är att uppdragsgivaren följer RIB-avtalet, läs mer på brandfacket.se/lagar-och-avtal eller enligt SGI, sjukpenninggrundande inkomst.

Avtal och försäkringar

Resurserna i FRG skriver avtal med kommunen om villkor, ersättning och försäkringsskydd. Under utbildning är deltagarna försäkrade genom Civilförsvarsförbundet.

Uppdragsgivarens ansvar

Kommunen utser sin kontaktperson gentemot FRG, som regel en säkerhetssamordnare. Uppdragsgivaren ansvarar för att lokal finns tillgänglig vid insatser och vid kommunspecifik utbildning. Informationskanaler via kommunens ordinarie plattformar upplåts och mindre omkostnader som porto, kopiering och andra administrativa kostnader står kommunen för.

Exempel på insatser

Covid-19-pandemin påverkade flera viktiga samhällsfunktioner och efterfrågan på förstärkningsresurser var stor. Mer än hälften av landets FRG var aktiverade och i beredskap för att bistå personer i riskgrupper med inköp av livsmedel och mediciner, att ge stöd på telefon och att nå ut med information till medborgarna.

Under sommaren 2018 var FRG från flera kommuner inkallade för att stötta och hjälpa insatspersonalen under skogsbränderna. Ett exempel från Dalarna är branden i Lima-Torgås där FRG-resurser under flera veckor bidrog med transporter av mat, dryck och bränsle, med pumpbemanning, transporter, maskinförare och reparatörer. FRG arbetade också med kontroll av transporter, trafik in och ut ur området samt samordning av alla deltagande FRG.

Intresserade kommunföreträdare hänvisas till projektledaren FRG-kansliet Laila Göransson, laila.goransson@civil.se , telefon 08-629 63 63.

Ladda ned foldern En värdefull resurs i kommunen

Kommunenkät

KOMMUNERNA OCH FRIVILLIGA RESURSGRUPPEN (FRG) –
OM STÖD I FREDSTIDA KRISER OCH I HÖJD BEREDSKAP
Umeå Working Papers in Crisis
Management Studies
Veronica Strandh och Malin E. Wimelius