Frivilliga resursgruppens historia

Hur allt började fram tills idag.

Ett växande behov blev startskottet för FRG

Konceptet frivilliga resursgrupper, FRG, började utvecklas 2003. Idéen kom från Civilförsvarsförbundet. Dåvarande Krisberedskapsmyndigheten, KBM, gav okej till satsningen och gav utbildningsansvaret till Civilförsvarsförbundet. Vid årets slut fanns 97 färdigt utbildade frivilliga resursgrupper i 88 av landets kommuner. Vid slutet av 2005 fanns 23 139 medlemmar registrerade.

Varför bildades FRG?

För att avlasta och stärka kommunen vid situationer då de ordinarie personalresurserna inte räcker till vid extraordinära händelser i fred.

Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

  • Syftar till att statliga myndigheter genom sin verksamhet skall minska sårbarheten i samhället och utveckla en god förmåga att hantera sina uppgifter under fredstida krissituationer och höjd beredskap.
  • Förordningen beskriver det svenska krishanteringssystemet med geografiskt områdesansvar, sektorsansvar samt samverkansområden. I förordningen står det även om statliga myndigheters risk- och sårbarhetsanalyser, utbildning och övning samt tjänsteman i beredskap.